Cập nhật tiến độ Ngày 12/12/2016

Hình ảnh toà CT1

Hình ảnh toà CT1

Hình ảnh toà CT2A và CT2B

Hình ảnh toà CT2A và CT2B

039.33.23456